رنگ مشکی

روانشناسی رنگ مشکی در پوشاک

/black-color

سیاه رنگ قدرت و اقتدار است؛