در اینجا 25 تغییر ذهنیت وجود دارد که به شما کمک می کند تا به سرعت و به آسانی، موفقیت شگفت انگیز ی بدست آورید ، بنابراین می توانید از آزادی ، آینده شگفت انگیز و حس رئیس خود بودن لذت ببرید!

Here are 25 mindset shifts that will help you achieve success amazing quickly and easily so you can enjoy the freedom, fortune and amazing ride of being your own boss!نویسنده: برهان ترک فر